|
พิธีวันสำคัญ
24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (Every year on February 24th)  
  วันถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 ที่วัดอรุณฯ
6 เมษายน ของทุกปี (Every year on April 6th)  
  วันจักรี ณ พระบรมราชาณุสาวรีย์ สะพานพุทธ
16 เมษายน ของทุกปี (Every year on April 16th)  
  วันถวายบังคมพระอัฐิที่หอนาค วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
27 เมษายน ของทุกปี (Every year on April 27th)  
  วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมพระพิพิธฯ
8 ตุลาคม ของทุกปี (Every year on October 8th)  
  วันครบรอบวันพระประสูติของกรมพระพิพิธฯ