|
ลำดับราชสกุล
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร ฯ)
ขั้นที่ 1
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์
ขั้นที่ 2
 
ม.ร.ว. ไกร (หลวงพิชัยพาชี)
ขั้นที่ 3
 
ม.ล. เฉลิม (หลวงสกลมณเฑียร)
 
ม.ล. วงษ์
 
ม.ล. พูน
 
ม.ล. พิน
 
ม.ล. พงษ์
ขั้นที่ 4
 
ไสลกาญจน์
 
สกลจิตต์
 
ฉลอง
 
เพทาย
 
ไพรินทร์
 
พันเทพ
 
ศรีรัตน์
 
ฉัตรกุล
 
ณรงค์
 
ถาวร
 
อัมพร
ขั้นที่ 5
 
อัครจิต
 
สุรพงศ์ (สุภจิตต์)
 
ดวงณภัทร
 
กิตติพงษ์
 
ธีรพันธ์
 
ศุภวงศ์
 
องค์พันเลิศ
 
เอกจุฬา
 
พุฒิธร (สถาพร)
 
ธนาพล
 
ธนาชัย
 
พงศ์นรินทร์
 
ราเมศ