|
ลำดับราชสกุล
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร ฯ)
ชั้นที่ 1
 
ม.จ. ปรีดา
ชั้นที่ 2
 
ม.ร.ว. ผิว (หม่อมทศทิศฤาเดช)
 
ม.ร.ว. เชื้อ (หม่อมดำรงรามฤทธิ์)
 
ร.อ. ม.ร.ว. สิทธิ (พระสิทธิสราวุธ)
ชั้นที่ 3
 
ม.ล. ผ่อน (หลวงกิติประกาศ)
 
ม.ล. ผัด (เสวกเอกพระยาทิพมณเฑียร)
 
ม.ล. ใหม่
 
พ.อ. ม.ล. แถม (หลวงทรงศักดา)
 
ม.ล. เอื้อน
 
ม.ล. สุด (พระรังสฤษฏ์สุขการ)
 
ม.ล. ชื่น
 
ม.ล. ชุ่ม
 
พ.ต. ม.ล. สอ (หลวงอาจรณรงค์)
 
ม.ล. เสริม
ชั้นที่ 4
 
พายัพ
 
พโยม
 
นพยงค์ (พะเยีย)
 
พยุง
 
สมพร
 
อนันต์
 
ลำเนา
 
ปาลินันท์
 
อินทรุโณ
 
ร.ต. ดนัย
 
สมัย
 
อมร
 
พล อ.ต. ศ. ดร. ภัสสร
 
ร.ท. สถิตย์
 
จิตต์
 
สละ
ชั้นที่ 5
 
พิสัย
 
สันติ
 
ไพศาล
 
เกียรติพร
 
กิตติพันธ์
 
สถาพร
 
พนาพร
 
จิตตพล
 
อนิรุธ
 
รพีพัฒน์
 
วีรเดช
 
จุลภัสสร
 
ธีรวัฒ
 
รัตนพล
ชั้นที่ 6
 
ธณธณัณฎ์
 
มาร์ช
 
พอล
 
เกียรติยากร
 
ฑรัต