|
วังกรมพระพิพิธ
หน้าวังอยู่ทางถนนพระพิพิธ ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเก่าหรือปัจจุบันคือ คลองหลอด ตรงข้ามกับวังบ้านหม้อ

วังหับเผย

ประวัติและความเป็นมา
พระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างและพระราชทาน ให้แก่พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (กรมพระพิพิธภูเบนทร) พระราชโอรสองค์ที่ ๑๗ ของพระองค์กับเจ้าจอมมารดาศิลา ในราชินิกุล ณ บางช้าง วังนี้มีชื่อแต่เดิมว่า วังหับเผย วังที่ ๑ และมีวังหับเผย วังที่ ๒ และวังที่ ๓ ตั้งเรียงอยู่ติด ๆ กัน เป็นของพระอนุชาอีก ๒ พระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร) ทรงประทับอยู่ที่วังหับเผย วังที่ ๑

วังหับเผย

จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ต่อมาจึงเป็นที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิตเชื้อพงศ์ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ และได้มีชาวพนมวัน ณ อยุธยา อาศัยอยู่หลายท่าน จนถูกเวนคืนและตั้งเป็นกรมรักษาดินแดน โดยชาวพนมวัน ณ อยุธยาที่เคยพำนักอยู่ที่วังแห่งนี้ มักกล่าวถึงวังแห่งนี้ว่า วังที่สวนเจ้าเชษฐฯ